OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI IMETNIKOV RAČUNOV REKONO

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Rekono d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, info@rekono.si
 

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):

info@rekono.si

Namen obdelave osebnih podatkov:

Namen obdelave podatkov o posamezniku – uporabniku Rekona je zagotavljanje storitve elektronske identifikacije in avtentikacije za posameznike, ki so z upravljavcem sklenili pogodbo za uporabo storitve Rekono.

Uporabnik s sprejetjem splošnih pogojev in registracijo svoje pravne identitete z odprtjem računa v okviru Rekona (v nadaljevanju: Rekono račun) pridobi pravico, da svoj Rekono račun z izbranim identifikacijskim sredstvom in avtentikacijskim postopkom uporablja v storitvah zaupanja za elektronske transakcije in drugih rešitvah oz. storitvah, vezanih na zanesljivo in varno predstavitev oz. potrditev (avtentikacijo) uporabnikove identitete (v nadaljevanju: storitve zaupanja).

V vlogi za pridobitev potrdila Rekono in v računu, ki ga v Rekonu odpre uporabnik, se o uporabniku obdelujejo različni nabori osebnih podatkov glede na želeno raven zanesljivosti identifikacijskega sredstva Rekona:

  • raven »0«: naslov uporabnikove e-elektronske pošte in številka njegovega pametnega telefona;
  • raven »10«: podatki ravni »0« + ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, davčna številka;
  • raven »20« in »30«: podatki ravni »10« + kvalificirano potrdilo, številka osebnega dokumenta, tip osebnega dokumenta in datum veljavnosti dokumenta.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Točka (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov: »obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe«.

Uporabnik z registracijo in odprtjem Rekono računa z upravljavcem sklene pogodbo za uporabo Rekona v skladu s Splošnimi pogoji uporabe storitve Rekono in spremljajočimi navodili.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 

Osebni podatki imetnika računa Rekono se posredujejo fizični ali pravni osebi, ki se zanaša na elektronsko identifikacijo z identifikacijskim sredstvom Rekono (t.i. »zanašajoča se stranka«, točka 6 člena 3 Uredbe eIDAS)

Navedite, katerim tretjim osebam se posredujejo osebni podatki (npr. konkretnemu organu, zavodu, podjetju, pogodbenemu obdelovalcu ali dovolj jasno in ozko opredelitev kategorije uporabnikov …). Zaposleni pri upravljavcu se ne štejejo za uporabnike.

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki imetnika računa Rekono se ne prenašajo v tretjo državo.

 Če se podatki prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije, navedite ali za to tretjo državo obstaja sklep o ustreznosti oz. sklic na ustrezne ali primerne zaščitne ukrepe po členih 46, 47 oz. 49(1) Splošne uredbe in sredstva za pridobitev njihove kopije ali kje so na voljo in po potrebi podajte ustrezne druge informacije.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Osebni podatki uporabnikov Rekona se hranijo trajno.

 Obdobje hrambe lahko določa zakonodaja, sicer pa je treba izhajati iz vaših namenov obdelave. Če obdobja hrambe ni mogoče natančno določiti, razmislite o možnih okoliščinah ali kriterijih, ki lahko vplivajo na obdobje hrambe in obdobje določite na način, da posameznik lahko predvideva, kdaj naj bi rok potekel (npr. hramba do preklica privolitve, hramba za določeno obdobje merjeno od nastanka nekega dogodka ipd.).

 

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

 Uporabnik lahko zahteva: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave, prav tako ima pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje pravic se obrnite na kontakt info@rekono.si

Preverite, katere pravice ima posameznik v konkretnem primeru, in jih navedite. Prav tako navedite, kako lahko posameznik te pravice uveljavlja in morebitne omejitve pravic glede na določbe 23. člena Splošne uredbe. 

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Informacije o tem:

  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da, pogodbena
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Da, če zahtevanih podatkov ne zagotovi, ne more odpreti Rekono računa.

 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Obdelava podatkov v evidenci Rekono računov ne vključuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Comments are closed.