Izrazi v prenovljeni uredbi eIDAS

Zap. št.Slovenski izrazAngleški prevod
1"elektronska identifikacija“ pomeni postopek uporabe identifikacijskih podatkov osebe v elektronski obliki, ki enolično predstavljajo bodisi fizično ali pravno osebo bodisi fizično osebo, ki zastopa drugo fizično osebo ali pravno osebo;"electronic identification” means the process of using person identification data in electronic form uniquely representing either a natural or legal person, or a natural person representing another natural person or a legal person;
2"sredstvo elektronske identifikacije“ pomeni materialno in/ali nematerialno enoto, ki vsebuje identifikacijske podatke osebe in se uporablja za avtentikacijo pri spletni storitvi ali, kadar je ustrezno, nespletni storitvi;"electronic identification means” means a material and/or immaterial unit containing person identification data and which is used for authentication for an online service or, where appropriate, for an offline service;
3"identifikacijski podatki osebe“ pomeni nabor podatkov, ki je izdan v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom in omogoča, da se določi identiteta fizične ali pravne osebe ali fizične osebe, ki zastopa drugo fizično osebo ali pravno osebo;"person identification data” means a set of data that is issued in accordance with Union or national law and that enables the establishment of the identity of a natural or legal person, or of a natural person representing another natural person or a legal person.
4"shema elektronske identifikacije“ pomeni sistem za elektronsko identifikacijo, v okviru katerega se fizičnim ali pravnim osebam ali fizičnim osebam, ki zastopajo druge fizične osebe ali pravne osebe, izdajo sredstva elektronske identifikacije;"electronic identification scheme” means a system for electronic identification under which electronic identification means are issued to natural or legal persons or natural persons representing other natural persons or legal persons;
5"avtentikacija" pomeni elektronski postopek, ki omogoča potrditev elektronske identifikacije fizične ali pravne osebe ali potrditev izvora in celovitosti podatkov v elektronski obliki;“"authentication” means an electronic process that enables the confirmation of the electronic identification of a natural or legal person or the confirmation of the origin and integrity of data in electronic form;’;
5 a)"uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo ali fizično osebo, ki zastopa drugo fizično osebo ali pravno osebo in ki uporablja storitve zaupanja ali sredstva elektronske identifikacije, ki se zagotavljajo v skladu s to uredbo;"user” means a natural or legal person, or a natural person representing another natural person or a legal person, that uses trust services or electronic identification means provided in accordance with this Regulation;’;
6"zanašajoča se stranka“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki se zanaša na elektronsko identifikacijo, evropske denarnice za digitalno identiteto ali druga sredstva elektronske identifikacije ali na storitev zaupanja;"relying party” means a natural or legal person that relies upon electronic identification, European Digital Identity Wallets or other electronic identification means, or upon a trust service;’;
7"organ javnega sektorja“ pomeni državni, regionalni ali lokalni organ, osebo javnega prava ali združenje, ki jo/ga ustanovi eden ali več takšnih organov ali ena ali več takšnih oseb javnega prava, ali zasebni subjekt, ki ga je vsaj eden od teh organov, oseb ali združenj pooblastil za zagotavljanje javnih storitev, kadar deluje v okviru tega pooblastila;"public sector body“ means a state, regional or local authority, a body governed by public law or an association formed by one or several such authorities or one or several such bodies governed by public law, or a private entity mandated by at least one of those authorities, bodies or associations to provide public services, when acting under such a mandate;
8"oseba javnega prava“, pomeni osebo, opredeljeno v točki 4 člena 2(1) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1);"body governed by public law“ means a body defined in point (4) of Article 2(1) of Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council (1);
9"podpisnik“ pomeni fizično osebo, ki ustvari elektronski podpis;"signatory“ means a natural person who creates an electronic signature;
10"elektronski podpis“ pomeni niz podatkov v elektronski obliki, ki so dodani k drugim podatkom v elektronski obliki ali so z njimi logično povezani in jih podpisnik uporablja za podpisovanje;"electronic signature“ means data in electronic form which is attached to or logically associated with other data in electronic form and which is used by the signatory to sign;
11"napredni elektronski podpis“ pomeni elektronski podpis, ki izpolnjuje zahteve iz člena 26;"advanced electronic signature“ means an electronic signature which meets the requirements set out in Article 26;
12"kvalificirani elektronski podpis“ pomeni napredni elektronski podpis, ki se ustvari z napravo za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa in temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronske podpise;"qualified electronic signature“ means an advanced electronic signature that is created by a qualified electronic signature creation device, and which is based on a qualified certificate for electronic signatures;
13"podatki za ustvarjanje elektronskega podpisa“ pomeni enolične podatke, ki jih podpisnik uporablja za ustvarjanje elektronskega podpisa;"electronic signature creation data“ means unique data which is used by the signatory to create an electronic signature;
14"potrdilo za elektronski podpis“ pomeni elektronsko potrdilo, ki povezuje podatke za potrjevanje veljavnosti elektronskega podpisa s fizično osebo in potrjuje vsaj ime ali psevdonim te osebe;"certificate for electronic signature“ means an electronic attestation which links electronic signature validation data to a natural person and confirms at least the name or the pseudonym of that person;
15"kvalificirano potrdilo za elektronski podpis“ pomeni potrdilo za elektronske podpise, ki ga izda ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja in izpolnjuje zahteve iz Priloge I;"qualified certificate for electronic signature“ means a certificate for electronic signatures, that is issued by a qualified trust service provider and meets the requirements laid down in Annex I;
16"storitev zaupanja“ pomeni elektronsko storitev, ki se praviloma opravlja za plačilo in vključuje kar koli od naslednjega:"trust service” means an electronic service normally provided for remuneration which consists of any of the following:
16 a)izdajo potrdil za elektronske podpise, potrdil za elektronske žige, potrdil za avtentikacijo spletišč ali potrdil za zagotavljanje drugih storitev zaupanja;the issuance of certificates for electronic signatures, certificates for electronic seals, certificates for website authentication or certificates for the provision of other trust services;
16 b)potrjevanje veljavnosti potrdil za elektronske podpise, potrdil za elektronske žige, potrdil za avtentikacijo spletišč ali potrdil za zagotavljanje drugih storitev zaupanja;the validation of certificates for electronic signatures, certificates for electronic seals, certificates for website authentication or certificates for the provision of other trust services;
16 c)ustvarjanje elektronskih podpisov ali elektronskih žigov;the creation of electronic signatures or electronic seals;
16 d)potrjevanje veljavnosti elektronskih podpisov ali elektronskih žigov;the validation of electronic signatures or electronic seals;
16 e)hrambo elektronskih podpisov, elektronskih žigov, potrdil za elektronske podpise ali potrdil za elektronske žige;the preservation of electronic signatures, electronic seals, certificates for electronic signatures or certificates for electronic seals;
16 f)upravljanje naprav za ustvarjanje elektronskega podpisa na daljavo ali naprav za ustvarjanje elektronskega žiga na daljavo;the management of remote electronic signature creation devices or remote electronic seal creation devices;
16 g)izdajo elektronskih potrdil o atributih;the issuance of electronic attestations of attributes;
16 h)potrjevanje veljavnosti elektronskih potrdil o atributih;the validation of electronic attestation of attributes;
16 i)ustvarjanje elektronskih časovnih žigov;the creation of electronic timestamps;
16 j)potrjevanje veljavnosti elektronskih časovnih žigov;the validation of electronic timestamps;
16 k)zagotavljanje storitev elektronske priporočene dostave;the provision of electronic registered delivery services;
16 l)potrjevanje veljavnosti podatkov, poslanih prek storitev elektronske priporočene dostave, in s tem povezanih dokazov;the validation of data transmitted through electronic registered delivery services and related evidence;
16 m)elektronsko arhiviranje elektronskih podatkov in elektronskih dokumentov;the electronic archiving of electronic data and electronic documents;
16 n)beleženje elektronskih podatkov v elektronski evidenci;the recording of electronic data in an electronic ledger;’;
17"kvalificirana storitev zaupanja“ pomeni storitev zaupanja, ki izpolnjuje zadevne zahteve iz te uredbe;"qualified trust service“ means a trust service that meets the applicable requirements laid down in this Regulation;
18"organ za ugotavljanje skladnosti“ pomeni organ za ugotavljanje skladnosti, kakor je opredeljen v členu 2, točka 13, Uredbe (ES) št. 765/2008, ki je v skladu z navedeno uredbo akreditiran za ugotavljanje skladnosti ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja in kvalificiranih storitev zaupanja, ki jih ta zagotavlja, ali za certificiranje evropskih denarnic za digitalno identiteto ali sredstev elektronske identifikacije;"conformity assessment body” means a conformity assessment body as defined in Article 2, point 13, of Regulation (EC) No 765/2008, which is accredited in accordance with that Regulation as competent to carry out conformity assessment of a qualified trust service provider and the qualified trust services it provides, or as competent to carry out certification of European Digital Identity Wallets or electronic identification means;’;
19"ponudnik storitev zaupanja“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki zagotavlja eno ali več storitev zaupanja, kot ponudnik kvalificiranih ali nekvalificiranih storitev zaupanja;"trust service provider“ means a natural or a legal person who provides one or more trust services either as a qualified or as a non-qualified trust service provider;
20"ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja“ pomeni ponudnika storitev zaupanja, ki zagotavlja eno ali več kvalificiranih storitev zaupanja in mu nadzorni organ dodeli kvalificirani status;"qualified trust service provider“ means a trust service provider who provides one or more qualified trust services and is granted the qualified status by the supervisory body;
21"izdelek“ pomeni strojno ali programsko opremo ali ustrezne sestavne dele strojne ali programske opreme, katerih uporaba je namenjena zagotavljanju storitev elektronske identifikacije in storitev zaupanja;"product” means hardware or software, or relevant components of hardware or software, which are intended to be used for the provision of electronic identification and trust services;’;
22"naprava za ustvarjanje elektronskega podpisa“ pomeni konfigurirano programsko ali strojno opremo, ki se uporablja za ustvarjanje elektronskega podpisa;"electronic signature creation device“ means configured software or hardware used to create an electronic signature;
23"naprava za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa“ pomeni napravo za ustvarjanje elektronskega podpisa, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II;"qualified electronic signature creation device“ means an electronic signature creation device that meets the requirements laid down in Annex II;
23 a)"naprava za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa na daljavo“ pomeni napravo za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa, ki jo v imenu podpisnika upravlja ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja v skladu s členom 29a;"remote qualified electronic signature creation device” means a qualified electronic signature creation device that is managed by a qualified trust service provider in accordance with Article 29a on behalf of a signatory;
243 b)"naprava za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega žiga na daljavo“ pomeni napravo za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega žiga, ki jo v imenu ustvarjalca žiga upravlja ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja v skladu s členom 39a;"remote qualified electronic seal creation device” means a qualified electronic seal creation device that is managed by a qualified trust service provider in accordance with Article 39a on behalf of a seal creator;’;
24"ustvarjalec žiga“ pomeni pravno osebo, ki ustvari elektronski žig;"creator of a seal“ means a legal person who creates an electronic seal;
25"elektronski žig“ pomeni niz podatkov v elektronski obliki, ki so dodani k drugim podatkom v elektronski obliki ali so z njimi logično povezani, da se zagotovita izvor in celovitost povezanih podatkov;"electronic seal“ means data in electronic form, which is attached to or logically associated with other data in electronic form to ensure the latter’s origin and integrity;
26"napredni elektronski žig“ pomeni elektronski žig, ki izpolnjuje zahteve iz člena 36;"advanced electronic seal“ means an electronic seal, which meets the requirements set out in Article 36;
27"kvalificirani elektronski žig“ pomeni napredni elektronski žig, ki se ustvari z napravo za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega žiga in temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronski žig;"qualified electronic seal“ means an advanced electronic seal, which is created by a qualified electronic seal creation device, and that is based on a qualified certificate for electronic seal;
28"podatki za ustvarjanje elektronskega žiga“ pomenijo enolične podatke, ki jih ustvarjalec elektronskega žiga uporabi za ustvarjanje elektronskega žiga;"electronic seal creation data“ means unique data, which is used by the creator of the electronic seal to create an electronic seal;
29"potrdilo za elektronski žig“ pomeni elektronsko potrdilo, ki povezuje podatke za potrjevanje veljavnosti elektronskega žiga s pravno osebo in potrjuje ime te osebe;"certificate for electronic seal“ means an electronic attestation that links electronic seal validation data to a legal person and confirms the name of that person;
30"kvalificirano potrdilo za elektronski žig“ pomeni potrdilo za elektronski žig, ki ga izda ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja in izpolnjuje zahteve iz Priloge III;"qualified certificate for electronic seal“ means a certificate for an electronic seal, that is issued by a qualified trust service provider and meets the requirements laid down in Annex III;
31"naprava za ustvarjanje elektronskega žiga“ pomeni konfigurirano programsko ali strojno opremo, ki se uporablja za ustvarjanje elektronskega žiga;"electronic seal creation device“ means configured software or hardware used to create an electronic seal;
32"naprava za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega žiga“ pomeni napravo za ustvarjanje elektronskega žiga, ki smiselno izpolnjuje zahteve iz Priloge II;"qualified electronic seal creation device“ means an electronic seal creation device that meets mutatis mutandis the requirements laid down in Annex II;
33"elektronski časovni žig“ pomeni podatke v elektronski obliki, ki druge podatke v elektronski obliki povezujejo z določenim trenutkom in tako zagotavljajo dokaz, da so slednji podatki v tistem trenutku obstajali;"electronic time stamp“ means data in electronic form which binds other data in electronic form to a particular time establishing evidence that the latter data existed at that time;
34"kvalificirani elektronski časovni žig“ pomeni elektronski časovni žig, ki izpolnjuje zahteve iz člena 42;"qualified electronic time stamp“ means an electronic time stamp which meets the requirements laid down in Article 42;
35"elektronski dokument“ pomeni kakršno koli vsebino, shranjeno v elektronski obliki, zlasti besedilo ali zvočni, vizualni ali avdiovizualni zapis;"electronic document“ means any content stored in electronic form, in particular text or sound, visual or audiovisual recording;
36"storitev elektronske priporočene dostave“ pomeni storitev, ki omogoča prenos podatkov med tretjimi stranmi z elektronskimi sredstvi, zagotavlja dokaze o ravnanju s prenesenimi podatki, vključno z dokazilom o oddaji in prejemu podatkov, ter prenesene podatke varuje pred izgubo, krajo, poškodbo ali kakršno koli nepooblaščeno spremembo;"electronic registered delivery service“ means a service that makes it possible to transmit data between third parties by electronic means and provides evidence relating to the handling of the transmitted data, including proof of sending and receiving the data, and that protects transmitted data against the risk of loss, theft, damage or any unauthorised alterations;
37"kvalificirana storitev elektronske priporočene dostave“ pomeni storitev elektronske priporočene dostave, ki izpolnjuje zahteve iz člena 44;"qualified electronic registered delivery service“ means an electronic registered delivery service which meets the requirements laid down in Article 44;
38"potrdilo za avtentikacijo spletišča“ pomeni elektronsko potrdilo, ki omogoča avtentikacijo spletišča in spletišče povezuje s fizično ali pravno osebo, ki se ji izda potrdilo;"certificate for website authentication” means an electronic attestation that makes it possible to authenticate a website and links the website to the natural or legal person to whom the certificate is issued;’;
39"kvalificirano potrdilo za avtentikacijo spletišč“ pomeni potrdilo za avtentikacijo spletišč, ki ga izda ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja in izpolnjuje zahteve iz Priloge IV;"qualified certificate for website authentication“ means a certificate for website authentication, which is issued by a qualified trust service provider and meets the requirements laid down in Annex IV;
40"podatki za potrjevanje veljavnosti“ pomeni podatke, ki se uporabljajo za potrjevanje veljavnosti elektronskega podpisa ali elektronskega žiga;"validation data“ means data that is used to validate an electronic signature or an electronic seal;
41"potrjevanje veljavnosti“ pomeni postopek preverjanja in potrditve, da so podatki v elektronski obliki veljavni v skladu s to uredbo;"validation” means the process of verifying and confirming that data in electronic form are valid in accordance with this Regulation;’;
42"evropska denarnica za digitalno identiteto“ pomeni sredstvo elektronske identifikacije, ki uporabniku omogoča, da varno shranjuje, upravlja in potrjuje veljavnost identifikacijskih podatkov osebe in elektronskih potrdil o atributih z namenom njihovega zagotavljanja zanašajočim se strankam in drugim uporabnikom evropskih denarnic za digitalno identiteto, ter da podpisuje s kvalificiranimi elektronskimi podpisi ali žigosa s kvalificiranimi elektronskimi žigi;"European Digital Identity Wallet” means an electronic identification means which allows the user to securely store, manage and validate person identification data and electronic attestations of attributes for the purpose of providing them to relying parties and other users of European Digital Identity Wallets, and to sign by means of qualified electronic signatures or to seal by means of qualified electronic seals;
43"atribut“ pomeni značilnost, naravo, pravico ali dovoljenje fizične ali pravne osebe ali predmeta;"attribute” means a characteristic, quality, right or permission of a natural or legal person or of an object;
44"elektronsko potrdilo o atributih“ pomeni potrdilo v elektronski obliki, ki omogoča avtentikacijo atributov;"electronic attestation of attributes” means an attestation in electronic form that allows attributes to be authenticated;
45"kvalificirano elektronsko potrdilo o atributih“ pomeni elektronsko potrdilo o atributih, ki ga je izdal ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja in izpolnjuje zahteve iz Priloge V;"qualified electronic attestation of attributes” means an electronic attestation of attributes which is issued by a qualified trust service provider and meets the requirements laid down in Annex V;
46"elektronsko potrdilo o atributih, izdano s strani ali v imenu organa javnega sektorja, pristojnega za verodostojni vir“ pomeni elektronsko potrdilo o atributih, ki ga izda organ javnega sektorja, pristojen za verodostojni vir, ali organ javnega sektorja, ki ga država članica imenuje za izdajanje takih potrdil o atributih v imenu organov javnega sektorja, pristojnih za verodostojne vire v skladu s členom 45f in s Prilogo VII;"electronic attestation of attributes issued by or on behalf of a public sector body responsible for an authentic source” means an electronic attestation of attributes issued by a public sector body that is responsible for an authentic source or by a public sector body that is designated by the Member State to issue such attestations of attributes on behalf of the public sector bodies responsible for authentic sources in accordance with Article 45f and with Annex VII;
47"verodostojni vir“ pomeni odložišče ali sistem v pristojnosti organa javnega sektorja ali zasebnega subjekta, ki vsebuje in zagotavlja atribute o fizični ali pravni osebi ali subjektu in ki se šteje za primarni vir takih informacij ali je priznan kot verodostojen v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom, vključno z upravno prakso;"authentic source” means a repository or system, held under the responsibility of a public sector body or private entity, that contains and provides attributes about a natural or legal person or object and that is considered to be a primary source of that information or recognised as authentic in accordance with Union or national law, including administrative practice;
48"elektronsko arhiviranje“ pomeni storitev zagotavljanja prejema, shranjevanja, priklica in izbrisa elektronskih podatkov in elektronskih dokumentov za zagotavljanje njihove trajnosti in berljivosti ter ohranjanje njihove celovitosti, zaupnosti in dokazila o poreklu v celotnem obdobju hrambe;"electronic archiving” means a service ensuring the receipt, storage, retrieval and deletion of electronic data and electronic documents in order to ensure their durability and legibility as well as to preserve their integrity, confidentiality and proof of origin throughout the preservation period;
49"kvalificirana storitev elektronskega arhiviranja“ pomeni storitev elektronskega arhiviranja, ki jo opravlja ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja in ki izpolnjuje zahteve iz člena 45j;"qualified electronic archiving service” means an electronic archiving service which is provided by a qualified trust service provider and which meets the requirements laid down in Article 45j;
50"znak zaupanja za evropsko denarnico za digitalno identiteto“ pomeni preverljivo, enostavno in prepoznavno označbo, ki na jasen način sporoča, da je bila evropska denarnica za digitalno identiteto zagotovljena v skladu s to uredbo;"EU Digital Identity Wallet Trust Mark” means a verifiable, simple and recognisable indication which is communicated in a clear manner that a European Digital Identity Wallet has been provided in accordance with this Regulation;
51"močna avtentikacija uporabnika“ pomeni avtentikacijo, ki temelji na uporabi najmanj dveh dejavnikov avtentikacije iz različnih kategorij, in sicer kategorije znanja, tj. nečesa, kar ve samo uporabnik, imetja, tj. nečesa, kar je v izključni lasti uporabnika, ali inherence, tj. nečesa, kar uporabnik je, ki so neodvisni, tako da kršitev enega dejavnika ne zmanjšuje zanesljivosti drugih, ter je zasnovana tako, da varuje zaupnost avtentikacijskih podatkov;"strong user authentication” means an authentication based on the use of at least two authentication factors from different categories of either knowledge, something only the user knows, possession, something only the user possesses or inherence, something the user is, that are independent, in that the breach of one does not compromise the reliability of the others, and is designed in such a way as to protect the confidentiality of the authentication data;
52"elektronska evidenca“ pomeni zaporedje elektronskih podatkovnih zapisov, ki zagotavlja celovitost teh zapisov in točnost kronološkega vrstnega reda teh zapisov;"electronic ledger” means a sequence of electronic data records, ensuring the integrity of those records and the accuracy of the chronological ordering of those records;
53"kvalificirana elektronska evidenca“ pomeni elektronsko evidenco, ki jo zagotavlja ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja in ki izpolnjuje zahteve iz člena 45l;"qualified electronic ledger” means an electronic ledger which is provided by a qualified trust service provider and which meets the requirements laid down in Article 45l;
54"osebni podatki“ pomeni vse informacije, kakor so opredeljene v členu 4, točka 1, Uredbe (EU) 2016/679;"personal data” means any information as defined in Article 4, point (1), of Regulation (EU) 2016/679;
55"ujemanje identitete“ pomeni postopek, v katerem se identifikacijski podatki osebe ali sredstva elektronske identifikacije osebe primerjajo ali povežejo z obstoječim računom, ki pripada isti osebi;"identity matching” means a process where person identification data, or electronic identification means are matched with or linked to an existing account belonging to the same person;
56"podatkovni zapis“ pomeni elektronske podatke, zabeležene s povezanimi metapodatki, ki podpirajo obdelavo podatkov;"data record” means electronic data recorded with related meta-data supporting the processing of the data;
57"nespletni način“ pomeni, kar zadeva uporabo evropskih denarnic za digitalno identiteto, interakcijo med uporabnikom in tretjo osebo na fizični lokaciji z uporabo tehnologij neposredne bližine, pri čemer za evropsko denarnico za digitalno identiteto za namene interakcije ni potreben dostop do sistemov na daljavo prek elektronskih komunikacijskih omrežij."offline mode” means, as regards the use of European Digital Identity Wallets, an interaction between a user and a third party at a physical location using close proximity technologies, whereby the European Digital Identity Wallet is not required to access remote systems via electronic communication networks for the purpose of the interaction.’;