Kodeks poslovne etike podjetja Rekono

Podjetje Rekono ima status kvalificiranega ponudnika storitev zaupanja in je hkrati tudi izvajalec bistvenih storitev, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja informacijsko varnost oz. EU NIS2 direktiva, zato se zavzema za najvišje standarde etičnega in profesionalnega ravnanja. Namen etičnega kodeksa podjetja Rekono je spodbujati razvoj poslovne etike ter graditi ugled podjetja in storitev, ki jih ponuja, za kar pa je potrebno etično poslovanje podjetja ter zaupanje zaposlenih, vodstva, poslovnih partnerjev, zunanjih sodelavcev in vseh, ki sooblikujejo zgodbo o uspehu podjetja Rekono.

V etičnem kodeksu izpostavljamo vrednote in načela, ki so vodilo našemu delovanju in ravnanju ter predstavljajo vrednostne standarde za vse vpletene. Vrednote in načela nam pomagajo pri sprejemanju odločitev, saj krepijo ugled podjetja in zaposlenih ter skrbijo za družbeno odgovorno korporativno kulturo ter višje standarde poslovanja.

Kazalo vsebine

Splošne določbe

Upoštevanje in poznavanje kodeksa

Ta kodeks predpisuje pravice, obveznosti in pravila za vse zaposlene, študente in vodstvene delavce. Vsi so se dolžni seznaniti in morajo ravnati v skladu z določili tega kodeksa ter upoštevati druga interna pravila in predpise, ki urejajo njihove naloge, dejavnosti in obveznosti. Z vsebino kodeksa se seznani tudi vsakega novozaposlenega. Kadrovska služba skrbi, da vsi zaposleni opravljajo delo v skladu z določili tega kodeksa.

Kršitve

Ugotovljene kršitve kodeksa s strani zaposlenega so lahko predmet disciplinskih postopkov, hujše kršitve pa lahko predstavljajo tudi razlog za morebitno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Poleg tega bo kršitelj v skladu z veljavno zakonodajo za posledice svojega dejanja tudi odškodninsko oziroma kazensko odgovarjal.

Prijava nepravilnega ravnanja

Podjetje Rekono zaposlenim, ki v dobri veri sporočijo kršitve internih aktov in druge zakonodaje, zagotavlja, da ne bodo obravnavani kot nelojalni in da ne bodo utrpeli kakršne koli škode. O kršitvah lahko zaposleni poročajo anonimno ali razkrito. V obeh primerih prijavo oddajo s sporočilom v fizični obliki/s poštno pošiljko v poštni nabiralnik podjetja Rekono ali s sporočilom v predal e-pošte direktorja ali prokurista:

  • na naslov: Za direktorja, Rekono d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, ali
  • v e-poštni predal direktorja: miha.poberaj@rekono.si

Temeljna načela ravnanja in naše vrednote

Poslovna integriteta

Podjetje Rekono posluje v skladu z zakoni, internimi predpisi ter poklicno etiko. Prizadevamo si za doseganje ciljev podjetja, med drugim tudi za večjo blaginjo zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev in lastnikov podjetja. Zavezani smo k poštenemu in pravičnemu ravnanju, kar pričakujemo od naših zaposlenih in tudi od vodstvenih delavcev. Glede na produkte, ki jih razvijamo, sta poudarek na zaupanju in integriteti ključna tudi pri zaupanju končnih odjemalcev.

Družbena odgovornost

Zavzemamo se za odgovorno sobivanje z okoljem in naravo ter spodbujamo okolju prijazen življenjski slog vseh deležnikov. Usmerjeni smo v trajnostni razvoj, kar je eno od naših vodil pri razvoju storitev, ki zagotavljajo varnost in uporabnost najširšemu krogu odjemalcev. Pri svojem delu, poslovanju in storitvah skušamo biti čim bolj vključujoči.

Sprejeli smo ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva našega poslovanja na okolje, kar je postalo del našega vsakodnevnega poslovanja.

Zavedamo se pomembnosti tega, da vračamo družbi, zato svojo podporo redno izkazujemo v obliki sponzorstev, donacij in drugih oblik vključenosti v kulturne, športne, izobraževalne, humanitarne in človekoljubne organizacije ter njihove projekte.

Človekove pravice in pravice delavcev

Preprečevanje dela otrok in prepoved prisilnega dela

V podjetju Rekono se ne poslužujemo dela otrok mlajših od starosti, ki je kot mejna predpisana v Republiki Sloveniji.

Poštena obravnava in prepoved diskriminacije

Do drugih se vedemo tako, kot želimo, da se drugi vedejo do nas, torej s spoštovanjem. To velja za naš odnos do sodelavcev v kolektivu, zunanjih sodelavcev, strank in poslovnih partnerjev. Cenimo prispevek sodelavcev k uspehu podjetja, za kar jim zagotavljamo ustrezno plačilo. Prizadevamo si za strokovno in osebno rast vseh v kolektivu ter jih spodbujamo k samostojnemu in odgovornemu delu. Sodelavcem pomagamo pri uresničevanju osebnih ciljev, kar se tiče pridobivanja novih znanj ali višje stopnje izobrazbe.

V podjetju nas vodi transparentna interna komunikacija, kjer lahko vsak pove svoje mnenje, ki mu tudi prisluhnemo. Kljub razhajanju v mnenjih nikoli ne odstopamo od pravil lepega vedenja, poslovnega bontona, poštenosti in strokovnosti.

Sodelavke so za enako delo nagrajene enako kot moški. Pri napredovanju je pomembna zgolj strokovnost, spol pri tem ne igra nobene vloge. Zavzemamo se za enakopravnost na delovnih mestih ter ne dovoljujemo trpinčenja ali zasmehovanja na delovnem mestu zaradi spola, spolne usmerjenosti, rase, veroizpovedi, narodnosti, politične usmeritve ali kakšnega koli drugega razloga.

Delovni čas, plače in druge pravice zaposlenih

Delovni čas je organiziran tako, da lahko zaposleni brez težav usklajujejo zasebno in poklicno življenje, hkrati pa pri tem upoštevamo veljavno nacionalno zakonodajo.

Spoštujemo vse predpise, ki urejajo plače in delovni čas, svojim zaposlenim pa zagotavljamo tudi vse zakonsko predpisane dodatke in interno dogovorjene bonuse.

Zaposlene spodbujamo, da se udeležujejo strokovnih usposabljanj in izobraževanj za potrebe dela, ki ga opravljamo, prav tako pa jih tudi spodbujamo k doseganju formalne izobrazbe.

Vpeljali smo sistem mesečnega ocenjevanja zaposlenih pri doseganju zastavljenih ciljev, kar predstavlja osnovo za morebitno napredovanje in nagrajevanje.

Postopek zaposlovanja novih delavcev je transparenten. Vsa prosta delovna mesta objavljamo na zaposlitvenih portalih in na poslovnem profilu Linkedin, poslužujemo pa se tudi iskanja kadrov s pomočjo agencij za iskanje kadrov.

Svoboda združevanja

Spoštujemo pravico zaposlenih do morebitnega članstva v sindikatu, s katerim smo v primeru konfliktov pripravljeni konstruktivno sodelovati pri odpravljanju in reševanju težav.

Zagotavljanje varnega delovnega okolja

Varnost na delovnem mestu

Zaposlenim zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje in izpolnjujemo vse zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu. Za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu sodelujemo z zunanjim izvajalcem, s pomočjo katerega redno posodabljamo Izjavo o varnosti z oceno tveganja ter izvajamo izobraževanja za varstvo pri delu ter požarno varnost.

Skrbimo tudi za promocijo zdravja ter zaposlene spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu tudi s pomočjo letnega bonusa, ki ga lahko izkoristijo v ta namen.

Varovanje informacij in podatkov

Varnost na delovnem mestu

V podjetju Rekono varujemo zaupnost osebnih podatkov na vseh področjih delovanja. Imenovali smo tudi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je prevzela nadzorno, svetovalno in izobraževalno funkcijo na zadevnem področju, hkrati pa deluje kot kontaktna točka za zaposlene, posameznike in nadzorne organe.

Zaupne informacije in poslovne skrivnosti

Pripadnost podjetju se kaže tudi pri varovanju zaupnih informacij podjetja Rekono. Sem sodijo vse poslovne informacije, ki jih zaposleni pridobijo pri izvajanju nalog v podjetju Rekono. Med zaupne informacije sodijo tudi dokumenti, označeni kot poslovna skrivnost. Z njimi je treba ravnati skrbno in tako, da niso dostopni nepooblaščenim osebam. Zaposleni so disciplinsko odgovorni, če izdajo poslovno skrivnost podjetja Rekono. Dolžnost varovanja zaupnih informacij in poslovnih skrivnosti zavezuje zaposlene tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Etičnost in odgovornost poslovanja

Nasprotje interesov

Zaposleni se morajo izogibati situacijam, kjer bi lahko prišlo do nasprotja interesov, to je do položaja, kjer zasebne okoliščine na strani zaposlenega lahko vplivajo na njegovo nepristransko izvajanje nalog. Če pride do take situacije, morajo zaposleni morebitno nasprotje interesov takoj prijaviti svojemu nadrejenemu.

Preprečevanje korupcije in podkupovanja

Podjetje Rekono ima ničelno toleranco do koruptivnih dejanj in drugih nepoštenih poslovnih praks. S pravilnikom smo določili odgovornosti in postopke za preprečevanja, odkrivanje in preiskovanje podkupovanja, prevar in korupcije v okviru poslovnih razmerij podjetja Rekono s kupci, naročniki, dobavitelji in uporabniki njegovih rešitev in storitev. Naše načelo je medsebojno zaupanje, zato smo zavezani k temu, da se posli podjetja izvajajo na transparenten, etičen in pošten način.

Sprejemanje oz. dajanje razumnih in ustreznih gostoljubnih dejani ali daril, vezanih na poslovne odnose, upravljanje javne podobe ali ugleda podjetja, ali trženja izdelkov ali storitev podjetja Rekono ni prepovedano. Darilo, ki se podari ali sprejme, ne sme biti v obliki denarja ali denarnega ekvivalenta.

Poštena konkurenca

Zagovarjamo načelo svobodne konkurence, ki temelji na poštenih poslovnih praksah in kvaliteti produktov, hkrati pa spoštujemo zakonodajo, ki ureja preprečevanje nelojalne konkurence.

Prepoved pranja denarja, financiranja terorizma in spoštovanja mednarodnih sankcij

Podjetje ne dopušča zlorab svojega poslovanja za pranje denarja ali financiranje terorizma. Zaposleni smo s sprejetim pravilnikom zavezani k izvajanju ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.