OBVESTILO ZA UPORABNIKE CERTIFIKATSKE AGENCIJE – AC NLB NOVE LJUBLJANSKE BANKE d.d.

Ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja AC NLB izvajanje storitev zaupanja izdajanja kvalificiranih in nekvalificiranih digitalnih potrdil prenaša na Rekono.TSP

AC NLB je kot ponudnik storitve zaupanja, ustanovljen pri Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (v nadaljevanju NLB d.d.), od vpisa na zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev pri Evropski komisiji, 29.06.2017, digitalna potrdila izdajal v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (v nadaljevanju Uredba eIDAS). AC NLB bo 28.06.2023 izvajanje storitev zaupanja zaključil in jih prenesel na ponudnika storitev zaupanja Rekono.TSP, ki ga je ustanovilo in ga upravlja podjetje Rekono d.o.o.

Rekono.TSP je kot ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja v skladu z Uredbo eIDAS vpisan na zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev pri Evropski komisiji, in sicer za izvajanje storitev overjanja digitalnih potrdil za kvalificirani elektronski podpis in kvalificirani elektronski žig, napredni elektronski podpis in napredni elektronski žig ter potrdil za elektronsko avtentikacijo in izdajanje naprednih elektronskih časovnih žigov.

Ponudnik storitev zaupanja Rekono.TSP bo od dneva prevzema storitev AC NLB do konca poteka veljavnosti vseh potrdil, ki jih je izdal AC NLB, izvajal preklic in objavo statusa omenjenih potrdil, kar bo omogočilo nemoteno uporabo potrdil, izdanih s strani AC NLB, do konca obdobja njihove veljavnosti.

Politika AC NLB se z zaključkom izvajanja storitev AC NLB, 28.6.2023, preneha uporabljati in z dnem uveljavitve Rekono.TSP Pravil delovanja za AC NLB, 29.06. 2023, postane priloga omenjenih pravil delovanja.

Druga obvestila